A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Дзензелівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Маньківської селищної ради Черкаської області

Методичні об`єднання

НАКАЗ

          05 вересня 2022  року                                           с. Дзензелівка                                        №

 

Про структуру та організацію

методичної роботи з педагогічними кадрами

у 2022-2023 навчальному році

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі (схвалено Указом Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020), Концепції Нової української школи (ухвалено рішенням колегії МОН України від 27.10.2016 року), на виконання наказів по закладу від 11.06.2021 №   «Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадра у 2021-2022 н. р.» враховуючи професійні потреби та інтереси педагогів закладу з метою поступового їх включення в інноваційну освітню діяльність, розвитку педагогічної творчості та професійної майстерності, а також забезпечення організаційно-методичного супроводу діяльності професійних спільнот (методичних об’єднань закладу) з питань удосконалення змісту роботи на компетентнісній основі, створення ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток педагогічної майстерності, творчої ініціативи працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації в міжатестаційний період

НАКАЗУЮ:

 

1.Продовжити роботу педагогічного колективу над методичною темою закладу «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу», з цією метою у процесі методичної роботи пріоритетними вважати такі питання

- вивчення та аналіз основних освітніх нормативних документів, програм, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм та методів організації освітнього процесу;

- ознайомлення, вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду;

- розвиток ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів;

- сприяння самоосвітній фаховій діяльності педагога з метою безперервного підвищення власної кваліфікації та педагогічної майстерності;

- підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, надання практичної методичної допомоги педагогам в оволодінні сучасними методами навчання та виховання;

- організація якісного забезпечення освітнього процесу;

- проведення шкільних конкурсів та виставок творчих робіт учнів, участь у районних та обласних заходах, спрямованих на самореалізацію учнів, які виявляють особливі досягнення у вивченні предметів;

- забезпечення роботи курсів за вибором, гуртків, індивідуальних занять з метою розвитку життєвих та предметних компетентностей учнів;

- підготовка учнів до участі у І, ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін.

2. Затвердити план роботи та наступний склад Методичної ради (додаток 1):

голова Методичної ради: Михайло ВІЗІР, заступник директора з НВР;

члени Методичної ради: Алла АРЗАМАСОВА, керівник закладу;

Лариса ТІТАРЕНКО, керівник м/о класних керівників;

Олена МОРОЗ, керівник м/о вчителів суспільно- гуманітарного циклу;

Людмила ДІГТЯРЕНКО, керівник м/о початкових класів;

Ніна СОРОКА, керівник м/о вчителів природничо –математичного циклу;

Світлана САМБОРСЬКА, соціальний педагог.

Наталія БОНДАР, бібліотекар закладу.

3. Призначити керівниками методичних об’єднань педагогічних працівників:

№ з/п

Методичні об’єднання

Керівники

1

Суспільно-гуманітарних циклу

Мороз О. Г.

2

Природничо-математичного циклу

Сорока Н. А.

3

Початкових класів

Дігтяренко Л. М.

4

Класних керівників

Тітаренко Л. А.

4. Заступнику директора з НВР Візіру М. В.:

4.1. Формувати структурно-функціональну стратегію роботи педагогічного колективу над реалізацією методичної проблеми закладу.

4.2. Забезпечувати постійно системний підхід до організації методичної роботи в освітньому закладі, координувати діяльність професійних спільнот (методичних об’єднань).

4.3. Забезпечити протягом року активну участь педагогів закладу в  методичних заходах.

4.4. Провести до 15.09.2022  нараду керівників методичних об’єднань з метою корекції та вдосконалення планування роботи на навчальний рік.

4.5. Залучати постійно вчителів закладу до розробок освітнього контенту, друку наукових статей, участі в конкурсах професійної майстерності тощо.

4.6. Використовувати постійно сайт освітнього закладу з метою інформування громадськості за різними напрямами діяльності відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту».

4.7. Оновлювати постійно систему методичної роботи відповідно до потреб сучасної освіти, надавати адресну дієву допомогу педагогам з метою підвищення мотивації та професійного зростання, участі у фахових конкурсах.

4.8. Створювати протягом року всі необхідні умови для організації методичної роботи, надаючи адресну допомогу педагогічним працівникам.

4.9. Створювати постійно належні умови для безперервного фахового вдосконалення та підвищення професійної компетентності педагогічних працівників усіх категорій, упровадження в практичну діяльність елементів дистанційного, змішаного навчання.

5. Проводити просвітницьку роботу серед педагогічного колективу щодо дотримання «Положення про академічну доброчесність».

6. Робочій групі із запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямком «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти»  розробити на діагностичній основі до 07.09.2022 року план заходів на 2022-2023 н. р.

7. Керівникам методичних об’єднань:

7.1. Скласти до 15.09.2022 р. плани роботи методичних об’єднань.

7.2. Активізувати роботу всіх членів методичних об’єднань з метою покращення підготовки учнів до участі в різних конкурсах, турнірах, олімпіадах, змаганнях протягом 2022-2023 н. р.

7.3. Націлити роботу членів методичних об’єднань на формування та реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти з метою підвищення рівня оволодіння предметними та життєвими компетентностями.

8. Учителям-предметникам:

8.1. Втілювати протягом року в освітню діяльність методи, що сприяють формуванню життєво важливих компетентностей, творчому розвитку вчителя та учня в інформаційному освітньому середовищі.

8.2. Удосконалювати постійно та поширювати впровадження інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методів, використовувати дієві методи для реалізації технології змішаного навчання в освітній процес.

8.3. Продовжувати постійно самоосвітню роботу з метою удосконалення навичок використання онлайн-ресурсів в освітньому процесі.

8.4. Продовжити протягом року роботу по якісній підготовці учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях, інтернет-олімпіадах.

8.5. Урізноманітнити позакласну роботу з предметів з метою підвищення інтересу учнів до їх вивчення.

8.6. Планувати заходи, надавати пропозиції щодо покращення матеріально-технічної, науково-методичної бази кабінетів.

8.7. Висвітлювати систематично на сторінках фахових видань, інтернет- платформах та власних сайтах і блогах свій педагогічний досвід.

8.8. Використовувати форми роботи, які сприяють формуванню партнерських відносин зі здобувачами освіти.

8.9. Брати участь у конкурсах фахової майстерності.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи  М. Візіра

Директор закладу:                                Алла АРЗАМАСОВА

З наказом ознайомлені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

ДЗЕНЗЕЛІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 І-ІІІ СТУПЕНІВ

НА 2022 – 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"В давнину люди вчилися, щоб    удосконалювати себе.

                                                                                                               Нині вчаться, щоб здивувати інших".                                                                                                                                     Конфуцій

Методична рада - педагогічний колективний орган внутрішньошкільного управління, який сприяє творчому підходу до організації педагогічної діяльності.
Метою діяльності методичної ради є координація всіх структурних підрозділів методичної служби школи. Рада є головним консультативним органом науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Напрями діяльності ради:

1. Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу за підсумками семестрів, року.

2. Організація роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.

3. Обговорення навчально-методичних посібників, статей, дидактичнихматеріалів тощо.

4. Розробка й удосконалення засобів наочності, навчально-лабораторних посібників тощо.

5. Розробка положень про конкурси.

6. Вивчення досвіду роботи інших навчальних закладів.

7. Організація наставництва.

8. Організація науково-дослідницької діяльності учнів.

9. Організація і проведення педагогічних експериментів із пошуку і впровадження нових інформаційних технологій.

Періодичність засідань методичної ради – один раз на два місяці.

Склад методичної ради школи:

Голова ради – Візір М. В., заступник директора  з навчально -виховної роботи.

Члени методичної ради школи:

Арзамасова А. О.-  директор  закладу;

Тітаренко Л. А. – заступник директора з виховної роботи;

Мороз О. Г.        – керівник ШМО суспільно-гуманітарного циклу предметів;

Непийвода Л.М  – керівник ШМО вчителів початкових класів;

Сорока Н. А. – керівник ШМО вчителів природничо-математичного циклу предметів;
Самборська С. П. – соціальний педагог;

Бондар Н. Г. – бібліотекар школи.

 

 

Тематика  засідань  методичної  ради

на 2022/2023 навчальний рік

 

Засідання методичної ради

1.Про підсумки методичної роботи за минулий навчальний рік

2.Про затвердження плану роботи методичної ради  та форм методичної роботи.

3.Про методичні рекомендації щодо викладання предметів у новому навчальному році

02.09

 

 

Засідання методичної ради

1.Про результати моніторингових досліджень

2.Про підсумки курсової перепідготовки вчителів за 2022 рік

23.12

 

 

 

Засідання методичної ради

1.Про підсумки вивчення досвіду вчителів, що атестуються

2. Про підсумки тематичного моніторингу «Використання педагогами онлайн – ресурсів для підвищення якості освітнього процесу»

29.03

 

 

Засідання методичної ради

1.Про результати моніторингових досліджень з предметів інваріантної складової а ІІ семестр, рік

2.Про результати роботи над науково-методичним питанням за навчальний рік

3. Про результати роботи з обдарованими за навчальний рік

30.05

.

 

 

 

 

 

 

 

Критерії  оцінювання навчальних досягнень  учнів початкової школи

Рівні навчальних досягнень

Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учні засвоїли знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень

2

Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, володіють окремими видами умінь на рівні копіювання зразка виконання певної навчальної дії 

3

Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання, потребують детального кількаразового їх пояснення

II. Середній

4

Учні відтворюють частину навчального матеріалу у формі понять з допомогою вчителя, можуть повторити за зразком певну операцію, дію

5

Учні відтворюють основний навчальний матеріал з допомогою вчителя, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять

6

Учні будують відповідь у засвоєній послідовності; виконують дії за зразком у подібній ситуації; самостійно працюють зі значною допомогою вчителя

III. Достатній

7

Учні володіють поняттями, відтворюють їх  зміст, уміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок,  частково контролюють власні навчальні дії

8

Учні вміють розпізнавати об'єкти, які визначаються засвоєними поняттями; під час відповіді можуть відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи  логічних зв'язків; володіють вміннями на  рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконують з  незначною допомогою вчителя; відповідають логічно з окремими неточностями  

9

Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних  ситуаціях, володіють вміннями виконувати окремі етапи розв'язання проблеми і застосовують їх у співробітництві з        учителем (частково-пошукова діяльність) 

IV. Високий

10

Учні володіють системою понять у межах, визначених навчальними програмами, встановлюють як внутрішньопонятійні, так  і міжпонятійні зв'язки; вміють розпізнавати об'єкти, які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення; відповідь аргументують  новими прикладами    

11

Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, вміють застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях 

12

Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійні роботи виконують під            опосередкованим керівництвом; виконують творчі завдання

 

 

Критерії   оцінювання навчальних досягнень учнів  основної  й  старшої школи

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учні розрізняють об'єкти вивчення         

2

Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, мають нечіткі уявлення про об'єкт вивчення 

3

Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують  елементарні завдання 

II. Середній

4

Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію 

5

Учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило 

6

Учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком 

III. Достатній

7

Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають

основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії

8

Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні,

хоч і мають неточності 

9

Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і    правильною аргументацією 

IV. Високий

10

Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній  діяльності, робити висновки, узагальнення 

11

Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми

12

Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення 

 


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування